Welcome to Weblog Samouay Portal
F

[ຂໍ້ຕົກລົງ 0382] ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ,ນະຄອນຫຼວງ ,ຫ້ອງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງ ,ເທດສະບານ

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ,ນະຄອນຫຼວງ ,ຫ້ອງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເມືອງ ,ເທດສະບານ ,ນະຄອນ ,ເລກທີ: 0382 / ກຜທ ,ລົງວັນທີ: 20 ກຸມພາ (02) 2018No comments:

Post a Comment