Welcome to Weblog Samouay Portal
F

ວິທີເບິ່ງ Weblog ເຕັມໜ້າຈໍເທິງ PC

ວິທີເບິ່ງ Weblog ເຕັມໜ້າຈໍເທິງ PC ,ໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ສະແດງເຕັມໜ້າຈໍ ,ເພື່ອສະດວກໃນການເບິ່ງ ຫຼື ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບ;

* ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ:
1, ໃນໜ້າຈໍປົກະຕິ ,ເຮົາຈະເຫັນມີແທບສີ ແລະ ມີຕົວໜັງສື: F ຢູ່ແຈເທິງເບື້ອງຊາຍມື.
2, ພາບໜ້າຈໍປົກະຕິ:


3, ຂິກເໝົາຊ້າຍໃສ່ຕົວໜັງສື F ເພື່ອສັ່ງໃຫ້ລະບົບສະແດງ ເຕັມໜ້າຈໍ ,ຕົວໜັງສືຈະປ່ຽນເປັນຕົວ N
4, ພາບເຕັມໜ້າຈໍ.


5, ປັບໃຫ້ໜ້າ Weblog ກັບຄືນປົກະຕິ ແມ່ນໃຫ້ຂິກເໝົາໃສ່ຕົວ N


No comments:

Post a Comment