Welcome to Weblog Samouay Portal
F

Weblog Rules - ກົດລະບຽບ Weblog


Weblog Rules - ກົດລະບຽບ Weblog

I, ກ່ຽວກັບ Weblog:
1, Weblog: Samouay District ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ,ເຕັກນິກ ,ສາລະໜ້າຮູ້ຕ່າງໆ ແລະ ເປັນໜ້າຕ່າງ ເຊື່ອມໂຢງ ,ປ້ອນ ,ເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆຂັ້ນເມືອງ ; Weblog: Samouay District ບໍ່ແມ່ນ Weblog ທາງລັດຖະການຂອງ ເມືອງສະໝ້ວຍ;
2, ບັນດາຂໍ້ມູນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ສໍາເນົາໃນ Weblog ນີ້ ,ເປັນພຽງແຕ່ການເຊື່ອມໂຢງຈາກຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບໃນ Google Sheet ຂັ້ນສູງ....ເພາະສະນັ້ນ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ສະແດງໃຫ້ຜູ້ຊົມທົ່ວໄປ ,ມີແຕ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈິ່ງສາມາດ ເບິ່ງ ແລະ/ຫຼື ປ້ອນຂໍ້ມູນໄດ້;
3, ອີງຕາມຈຸດພິເສດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ,ສະນັ້ນ ຂໍ້ມູນ ,ຂ່າວສານຕ່າງໆທີ່ສະແດງໃນ Weblog ນີ້ ອາດຈະມີສອງພາສາ ຄື: ພາສາລາວ (ພາສາຫຼັກ) ແລະ ພາສາຫວຽດນາມ;
II, ກົດລະບຽບ Weblog:
1, ມີແຕ່ສະມະຊິກຂອງ Weblog ຈິ່ງສາມາດຂຽນບົດຄວາມໄດ້ ,ສໍາລັບຜູ້ຊົມທົ່ວໄປແມ່ນສາມາດ ສົນທະນາ ,ແຕ່ ຕ້ອງມີບັນຊີ Gmail;
    ເນື້ອໃນສົນທະນາທີ່ສົ່ງເຂົ້າ Weblog ນີ້ຈະບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທັນທີ ,ເພາະຕ້ອງຜ່ານການກວດກາເນື້ອໃນສາກ່ອນ;
2, ສະມະຊິກທີ່ສົ່ງບົດຄວາມເຂົ້າໃນ Weblog ນີ້ ,ຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ວຍຕົນເອງທັງໝົດ ,ທາງຜູ້ຄຸມ Weblog ຈະບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ຢ່າງໃດ;

No comments: