Welcome to Weblog Samouay Portal
F

ວິທີປ່ຽນຊື່ Sheet ແລະ ທາສີ ໃນ Excel

ປະຕີບັດຕາມຂັ້ນຕອນ:
1, ຂິກຂວາໃສ່ຊື່ Sheet => Rename......ແລ້ວປ່ຽນຊື່ຕາມຕ້ອງການ.
2, ຂິກຂວາໃສ່ຊື່ Sheet => Tab Color......ແລ້ວເລືອກສີຕາມຕ້ອງການ.No comments:

Post a Comment