Welcome to Weblog Samouay Portal
F

ວິທີປັບເນື້ອໃນໃຫ້ພໍດີກັບຊ້ອງ ,ໃນ Excel

ປະຕີບັດຕາມຂັ້ນຕອນ:
1, ເລືອກແຖວຕັ້ງ ຫຼື ແຖວນອນທີ່ຕ້ອງການຈະປັບເນື້ອໃນໃຫ້ພໍດີກັບຊ້ອງ ຫຼື ເລືອກໝົດ Sheet.
2, ເລືອກ HOME => Format => AutoFit Row Height...ເພື່ອປັບແຖວນອນ.
3, ເລືອກ HOME => Format => AutoFit Column Width...ເພື່ອປັບແຖວຕັ້ງ.No comments:

Post a Comment