Welcome to Weblog Samouay Portal
F

ວິທີປັບຕົວໜັງສືເຂັ້ມ ,ງ່ຽງ ,ຂີດກ້ອງ ແລະ ທາສີໃນ Excel

ປະຕີບັດຕາມຂັ້ນຕອນ:
1, ເລືອກຊ້ອງມີຕົວໜັງສືທີ່ຈະປັບ.
2, ເລືອກ HOME.
3, ປັບຕົວໜັງສືເຂັ້ມ ,ໃຫ້ເລືອກເຄື່ອງໝາຍ B
4, ປັບຕົວໜັງສືງ່ຽງ ,ໃຫ້ເລືອກເຄື່ອງໝາຍ I
5, ປັບຕົວໜັງສືຂີດກ້ອງ ,ໃຫ້ເລືອກເຄື່ອງໝາຍ U
6, ທາສີຕົວໜັງສື ,ໃຫ້ກົດໃສ່ເຄື່ອງໝາຍ A ແລ້ວເລືອກສີຕາມຕ້ອງການ.
No comments:

Post a Comment