Welcome to Weblog Samouay Portal
F

ວິທີໂຮມຫຼາຍຊ້ອງເປັນຊ້ອງດຽວໃນ Excel

ປະຕີບັດຕາມຂັ້ນຕອນ:
1, ເລືອກຫຼາຍຊ້ອງທີ່ຈະລວມ => HOME => ກົດເລືອກ Merge & Center.


No comments:

Post a Comment