Welcome to Weblog Samouay Portal
F

ວິທີຍ້າຍຂໍ້ມູນແຕ່ແຖວນອນ ເປັນແຖວຕັ້ງໃນ Excel

ປະຕີບັດຕາມຂັ້ນຕອນ:
1, ເລືອກຂໍ້ມູນທັງໝົດໃນແຖວນອນ ແລ້ວ ເລືອກ Copy ຫຼື ກົດປຸ່ມ Ctrl + C
2, ວາງເໝົາໃສ່ຊ້ອງທໍາອິດຂອງແຖວທີ່ຕ້ອງການຈະຍ້າຍຂໍ້ມູນໄປ.
3, ເລືອກ HOME => Paste => Paste Special => ເລືອກ Transpose ແລ້ວກົດ OK.


No comments:

Post a Comment