Welcome to Weblog Samouay Portal
F

[Excel ,Hàm luận lý] Hàm AND

Có lẽ khỏi giải thích nhỉ. AND có nghĩa là VÀ. Vậy thôi. Dùng hàm này khi muốn nói đến cái này và cái này và cái này......

Cú pháp: AND(logical1 [, logical2] [, logical3]...)

_____logical: Những biểu thức sẽ được xét xem đúng (TRUE) hay sai (FALSE)

Nếu tất cả các biểu thức đều đúng, hàm AND() sẽ trả về giá trị TRUE, và chỉ cần 1 trong các biểu thức sai, hàm AND() sẽ trả về giá trị FALSE.

Bạn có thể dùng hàm AND() bất cứ chỗ nào bạn muốn, nhưng thường thì hàm AND() hay được dùng chung với hàm IF().

Ví dụ:
=IF(AND(B2 > 0, C2 > 0), "1000", "No bonus")
Nếu giá trị ở B2 ở C2 lớn hơn 0, thì (thưởng) 1.000, còn nếu chỉ cần một trong 2 ô B2 hoặc C2 nhỏ hơn 0, thì không thưởng chi cả.
Vấn đề xét một giá trị nằm trong một khoảng
Có một bạn, khi nói đến một giá trị nằm trong khoảng từ 3 đến 10, đã dùng công thức 3 < x < 10 trong một công thức của hàm IF()
Không sai. Nhưng Excel thì "hổng hỉu". Vậy phải viết sao để Excel "hỉu" ?

Bạn ấy phải viết như vầy:
AND(x>3, x<10)

Bài toán thống kê theo độ tuổi

Bạn xem hình này nhé.

Ở vùng Thống kê theo độ tuổi, người ta muốn lập công thức dựa vào số tuổi ở cột B và câu trả lời ở cột C, thì biết được lứa tuổi nào muốn cái gì...


Chúng ta cùng làm nào (làm cho một hàng thôi rồi kéo công thức xuống)
Để xét độ tuổi từ 18 đến 34, công thức:
AND(B11 >= 18, B11 <= 34)

Câu trả lời nằm ở cột C, vậy công thức tìm câu trả lời cho độ tuổi từ 18 đến 43 là:
=IF(AND(B11 >= 18, B11 <= 34), C11, "")

Đúng rồi. Vậy ta làm tiếp thôi:

Độ tuổi 35-49: =IF(AND(B11 >= 35, B11 <= 49), C11, "")
Độ tuổi 50-64: =IF(AND(B11 >= 50, B11 <= 64), C11, "")
Độ tuổi trên 65: =IF(B11 >= 65, C11, "")

No comments:

Post a Comment