Welcome to Weblog Samouay Portal
F

[Excel 12] ສູດເອັກເຊວ ກັບວັນເກີດຂອງທ່ານ

ມາເບິ່ງວ່າສູດເອັກເຊວ WEEKDAY ແຍກສະຖິຕິຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບວັນເກີດຂອງທ່ານ:

1, ເຈົ້າເກີດວັນໃດ? ສູດ: =WEEKDAY(ວດປ ເກີດ)
2, ລວມຈໍານວນ ວັນຮອດປະຈຸບັນ? ສູດ: =DATEDIF(ວດປ ເກີດ,ວດປ ປະຈຸບັນ,"d")
3, ອາທິດ ໃນປີເກີດ? ສູດ: =WEEKNUM(ວດປ ເກີດ)
4, ລວມຈໍານວນເດືອນ? ສູດ: =DATEDIF(ວດປ ເກີດ,ວດປ ປະຈຸບັນ,"m")
5, ລວມຈໍານວນປີ (ອາຍຸ)? ສູດ: =DATEDIF(ວດປ ເກີດ,ວດປ ປະຈຸບັນ,"y")


No comments:

Post a Comment