Welcome to Weblog Samouay Portal
F

ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ,ເລກທີ 03/ປປທ ,ລົງວັນທີ 26/12/2012

ລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ,ເລກທີ 03/ປປທ ,ລົງວັນທີ 26/12/2012.


No comments:

Post a Comment