Welcome to Weblog Samouay Portal
F

ວິທີພິມເບີໂທ 020 ໃນ Excel

ປະຕີບັດຕາມຂັ້ນຕອນ:
1, ໃສ່ໝາຍ ' ຢູ່ຕໍ່ໜ້າເບີໂທລະສັບ (ຢູ່ຂ້າງຂວາປຸ່ມ )
2, ຕົວຢ່າງ: 02098765432 ,ພິມເປັນ: '02098765432


No comments:

Post a Comment